โรงเรียนพันดอนวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
- ประวัติของโรงเรียน
- สัญลักษณ์ของโรงเรียน
- เป้าหมายของโรงเรียน
วิสัยทัศน์
บุคลากร 
- อาคารสถานที่ 
- จำนวนครูและนักเรียน 
- แผนที่โรงเรียน 
เนื้อหาสาระประจำเว็บไซต์

 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
 ส่งรองประหยัด
 ประชุมคณะกรรมสถานศึกษา
CountDown
เสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560
เดือนนี้มี 30 วัน
ข้อมูลผู้ใช้
สถิติสมาชิก:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกใหม่ในเดือนนี้0
สมาชิกใหม่ในปีนี้0
สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
 • สมาชิกทั้งหมด:
 • 0
 • สมาชิกคนล่าสุด:

 • จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
 • บุคคลทั่วไป:
 • 28
 • สมาชิก:
 • 28
 • ไม่แสดง:
 • 28
 • ทั้งหมด:
 • 56

   มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
  คน ตั้งแต่ 8 พฤษภาคม 2552
  ฝากข้อความ

  เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.
  คำคมวันนี้

  เพื่อวันที่หวัง เพื่อวันข้างหน้า เพื่อคนที่เรารัก เพื่อคนที่รักเรา


  __
  ทีมพัฒนา
  บุคคลากร

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

       

    

   

   นายอิศรา   วรรณสุข

  นางพรรณเพ็ญ   อ่อนน้อม

  คบ.แนะแนว

   

  ศษบ.สถิติประยุกต์

  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

   

  ตำแหน่ง ครู คศ.3

  รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน

   

  ฝ่ายวิชาการ

   

   

   

       

         

     นางขนิษฐา   สนิทชน

  นางอัญชลิ สุขมานพ

        นางดุษฏี    พิศพาร

  วทบ.คณิตศาสตร์

  คบ.ภาษาไทย

        คบ.ภาษาอังกฤษ

  ตำแหน่ง ครู คศ.3

  ตำแหน่ง ครู คศ.3

  ตำแหน่ง ครู คศ.3

  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

  ฝ่ายบุคคล

  ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

   

     

  นายสังวาลย์ พิศพาร

  นายจรัล   มีอาหาร

         นายปรีชา   กลิ่นหอม

  คบ.ภาษาไทย

  คบ.พลศึกษา

          คบ.บริหารการศึกษา

  ตำแหน่ง ครู คศ.3

        ตำแหน่ง ครู คศ.3

          ตำแหน่ง ครู คศ.3

     

   

  นางวารินทร์ พันธ์ศรีทุม

            นางวัลย์ลดา    ศุภจันทร์        

     นายสันติ   ขามวิเศษ

  ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

              กศม.การบริหารการศึกษา            

          คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

  ตำแหน่ง ครู คศ.3

  ตำแหน่ง ครู คศ.3

      ตำแหน่ง ครู คศ.3

  นายสมฤดี   กันทอง

  นางอาภารัตน์   จวนสาง

  นางสาวน้ำฝน    นาคประวิต

  คบ.พลศึกษา

   

  คบ.ฟิสิกส์

   ตำแหน่ง ครู คศ.3

  ตำแหน่ง ครู คศ.3

  ตำแหน่ง ครู คศ.1

       

       

  นางวราภรณ์    วจีประศรี

  นางทนงศักดิ์    จำปา

  นางพวงลัดา    ถาวร

   

  วทบ.วิทยาศาสตร์การกีฬา

     ศศ.บ.ภาษาไทย

  ตำแหน่ง ครู

  ตำแหน่ง ครู

  ตำแหน่ง ครู คศ.1

   

   

   นายกษิตินาถ อุ่นทานนท์

  นางสาวอรุชิดา เลิศฤทิธ์

  นายเอกราช รักษ์ทอง

    ศษ.ม.บริหารการศึกษา

   วทบ.คณิตศาสตร์

  คบ.สังคมศึกษา 

   ตำแหน่ง ครู คศ.1

  ตำแหนง ครู

  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

       

        

       

  นางสาวอุษณีย์ โพธ์แข็ง

  นายสิทธิพงษ์     ศรีแสง

  นายอลงกต     บัณฑิตกุล

  คบ.อุตสาหกรรมศิลป์

  ศษ.บ.ดุริยางค์ไทย

  คบ.พลศึกษา

  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

        

        

  นางศิริพร   พิทักษ์จารุพันธ์

  นางวรฤทัย พุทธิ

   

      

   

   

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

   

   

  นายอดินั้นท์   บัวเข็ม

  นายสุเนตร    อ่วมงามทรัพย์

     

   

  วทบ.วิทยาศาสตร์การกีฬา

   

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

   

  นางสาวเพชราพรรณ    ติยะวงศ์

   นางสาวพัชรินทร์   ชินจักร

   นายโสภณ    อัมรัตนเจตแจ่ม

  คบ.ฟิสิกส์

   คบ.คณิตศาสตร์   

   คบ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

   ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

   ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

       

   

  นายปัสสัจฐิ ลมอ่อน

   

  นายกัมปนาท บุตตะโยธี

       

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

   

   ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

   

           

  นางสาวทัศนีวรรณ วันทองทักษ์

  นางจิรภิญญษ   มูลโต

  นางสาวจงกลณี หร่องบุตรศรี

  บธ.บ. การจัดการทั่วไป

  คบ.ภาษาอังกฤษ

  วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

  ตำแหน่ง ผู่ช่วยครู

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าโสตทัศนศึกษา

   
   
   

   

  นางสาววราภรณ์ กองจันทร์

  นางพัชรี โง่นทอง  

   

  ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์

  บธม.การบัญชี

   

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ธุรการ

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

    

   

   

  นายประหยัด บุตตะโยธี

  นายสุพจน์ ทวีคำ

  นายทศพร คงสี

   

   

   

  ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

  ตำแหน่ง นักการ ภารโรง

  ตำแหน่ง นักการ ภารโรง

     
   นายสุนทร ศรีพันดอน

   

   

  ตำแหน่ง นักการ ภารโรง

  สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนพันดอนวิทยา All Right Reserved.

  ติดประกาศ: 2009-07-19 (10845 ครั้ง)

  ย้อนกลับ
  โรงเรียนพันดอนวิทยา 222 หมู่ 7 บ้านพันดอน
  ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41370
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4220-0738-9 อีเมล์ Santio_k@hotmail.com

  Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
  เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
  Themes by websurin